Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl

 

SPIS TREŚCI

 

 • 1.Postanowienia ogólne
 • 2.Definicje
 • 3.Kontakt ze Sprzedawcą
 • 4. Wymogi techniczne
 • 5.Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • 6.Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 7.Warunki sprzedaży
 • 8.Sposoby dostawy
 • 9.Płatności
 • 10.Realizacja zamówienia
 • 11.Prawo odstąpienia od umowy
 • 12.Skutki odstąpienia od umowy
 • 13. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 14.Reklamacje
 • 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 16.Dane osobowe
 • 17.Zastrzeżenia
 • 18.Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem ergobiuro.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zapytania o ofertę lub zamówienia mające na celu zawarcie umowy sprzedaży towarów wskazanych w Sklepie Internetowym Ergobiuro.pl
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl dostępnego pod adresem: https://www.ergobiuro.pl. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 3. Właścicielem Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl jest CONTRACT Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Racławicka 99D, 02-634 Warszawa, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000224120, NIP 634 254 70 06, nr REGON 278352338.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@ergobiuro.pl oraz telefonicznie pod numerem: tel. 665 199 199 w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

 

 • 2. Definicje.
 1. Sklep internetowy Ergobiuro.pl zajmuje się sprzedażą mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedającym prowadzącym sklep internetowy.

Sklep – Sklep Internetowy Ergobiuro.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ergobiuro.pl.

Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl, o którym mowa w §1 p.3

Klient– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

Kupujący – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Kupujący wykonujący działalność gospodarczą

Konto – oznaczony indywidualną nazwą: loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługodawca- Właściciel Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl, o którym mowa w §1 p.3

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które Klient może złożyć po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 • 3. Kontakt ze Sprzedawcą.
 1. Adres pocztowy: ul. Racławicka 99D, 02-634 Warszawa
 2. Adres e-mail: sklep@ergobiuro.pl
 3. Telefon: +48 665 199 199

 

 • 4. Wymogi techniczne.
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
  2. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  3. Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  4. Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  5. Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Ergobiuro.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie znajdują się w Regulaminie Prywatności
 4. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

 • 5. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na:
 • prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym
 • umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i dokonania zakupu Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

 • 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym

 

 1. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzony system „Logowanie”.
 2. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na przez system „Logowanie” podając adres e-mail i hasło.
 3. Rejestracja jest dobrowolna. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy. Usługobiorca zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie.

 

Usługobiorca nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Usługobiorca może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie dyspozycji na swoim koncie.

 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Konsument, należy podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. numer telefonu,
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), jeżeli ma być wystawiona faktura
 2. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca należy podać:
  1. firmę,
  2. adres siedziby
  3. numer telefonu
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 3. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. 4 lub 5, skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się w systemie „Logowanie”.
 7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do systemu „Logowanie” oraz jego usunięciem.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Konto”,
  5. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 9. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w systemie „Logowanie” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem z systemu „Logowanie”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie systemu „Logowanie”.
 11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 12. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni i nie wymaga podania przyczyny.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia

 

 1. Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na zdjęcie Towaru widoczne na stronie Sklepu Internetowego oraz dokonanie konfiguracji poszczególnych elementów wybranego Towaru (np. wybór kolorystki, typu mechanizmu, rodzaju podłokietnika)
 2. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam Towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 3. Klient zarejestrowany w systemie „ Logowanie” loguje się do systemu, a Klient niezarejestrowany dokonuje rejestracji lub zakupu bez rejestracji, w takim przypadku Formularz Zamówienia należy uzupełnić o następujące dane: imię i nazwisko, dane firmy, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail, numer telefonu, NIP.
 4. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 5. Kolejno należy zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa. Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia usług przez Usługodawcę.
 6. Następnie należy dokonać wyboru formy płatności oraz dostawy. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mail, w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz tym samym dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedającym a Klientem.
 7. W przypadku, gdy Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi on o tym Klienta, który bez wyznaczania dodatkowego terminu będzie mógł wówczas od umowy odstąpić. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Usługodawca dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Klienta.

 

 • 7. Warunki sprzedaży
 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Kupującym zarejestrowanym (użytkującym system „Logowanie”) jak i z Kupującym niezarejestrowanym. Kupujący niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
 • podać aktywny adres e-mail oraz dane, o których mowa w §6 A.p.4 lub p.5
 • potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityką Prywatności
 1. Informacje o towarach wraz z podaniem cen, ogłoszenia, reklamy, cenniki prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Po zaakceptowaniu pola „Potwierdzam zakup” Kupujący zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez wysłanie linku potwierdzającego zamówienie na wskazany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie w link aktywujący.
 3. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia można składać również e-mailem na adres: sklep@ergobiuro.pl. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Kupujący prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do systemu „Logowanie” w przypadku, gdy zamówienie składa Kupujący zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany.
  6. kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
 • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 • propozycji zmian w treści zamówienia, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
 1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 mogą być w szczególności takie okoliczności jak brak dostępności zamówionych towarów.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ergobiuro.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed złożeniem zamówienia.
 3. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 6 ust. 11 lit. g.
 4. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian warunków akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.

 

 • 8. Sposoby dostawy.
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, transportem własnym, możliwy jest także odbiór osobisty.
 2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Warszawie, ul. Towarowa 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00-16.00
 4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
 5. Termin realizacji zamówienia to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Towaru, na który składa się czas kompletowania Towaru i czas jego dostawy.
 6. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

 • 9. Płatności.
 1. Za zakupy w Sklepie Internetowym Ergobiuro.pl można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy – w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy

Dane do przelewu: CONTRACT Sp. z o.o., ul. Racławicka 99D, Warszawa, Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski 24 1050 1214 1000 0022 8893 4769

 1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego: ul. Racławicka 99D, 02-634 Warszawa
 2. płatności online ( karta płatnicza, przelew z rachunku za pośrednictwem serwisu e-pay w formie przedpłaty.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry( przelew, płatności on-line) za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedający informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 • 10. Realizacja zamówienia.
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia ustalony zostaje przy potwierdzeniu złożonego zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie lub według uzgodnienia z Klientem.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Możliwa jest wysyłka poza granice RP po ustaleniu kosztów oraz warunków wysyłki.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

 

 • 11. Prawo odstąpienia od umowy.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru tj, od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 

 • 12. Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Racławicka 99D, 02-634 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

 • 13. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  7. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

 • 14. Reklamacje.
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Racławicka 99D, 02-634 Warszawa
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 • 16. Dane osobowe.
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
  6. a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 17. Zastrzeżenia.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 • 18. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędącymi Konsumentami.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • 19.Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. „W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.”
 3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl